Matka Boża

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa

 

Centralne miejsce w dekoracji ceramicznej w wirydarzu klasztoru Santo Domingo w Limie zajmuje Matka Boża – Pani Różańcowa, która jest główną patronką świątyni. Warto podkreślić, iż jest Ona patronką całego Peru. Widać, iż to właśnie dominikanie, którzy szczególnie szerzyli modlitwę różańcową i kult do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, przynieśli go do Peru i tam rozpowszechnili. Warto podkreślić, iż oprócz Limy i Peru, jest Ona Patronką wielu innych miast w Ameryce Łacińskiej. Wiele kościołów, głównie dominikańskich, zostało jej dedykowanych. Dla dominikanów bowiem Matka jest nie tylko Panią Różańcową, która – wedle tradycji – miała osobiście przekazać różaniec św. Dominikowi, ale również Opiekunką Zakonu.

 

Maryja, Matka Boża, jest Patronką Zakonu Kaznodziejskiego, podobnie jak i innych zakonów. Każdy z nich ma do Niej szczególny kult. W tradycji różnych zakonów pojawia się Ona w ich początkach. Tak jest również w zakonie dominikańskim. To Ona objawia się św. Dominikowi, jak również współzałożycielowi bł. Reginaldowi z Orleanu, który to właśnie od niej otrzymuje szkaplerz. O jej opiekuńczej roli w zakonie pisał już trzeci generał zakonu, bł. Humbert z Romans (ok. 1194–1277). Zakonem rządził w latach 1254–1263, a więc zaledwie cztery dekady po jego założeniu. Pisał on m.in.: „Pewne wydarzenia, które miały miejsce u początków naszego Zakonu, podają wiele powodów, z których można wnioskować, że Najświętsza Dziewica Maryja jest jego szczególną Patronką. Z tego, co sam słyszałem na własne uszy i z wielu innych jeszcze faktów opisanych w Żywotach braci, widzimy, że jest ona szczególną Matką tego Zakonu, który istnieje po to, by chwalić, błogosławić i głosić Jej Syna, Zakonu, który Ona powołała, rozszerza i broni. Dlatego też Święty Dominik w swoich modlitwach poleca Jej jako szczególnej Opiekunce swój Zakon, jak o tym czytamy w Nowej legendzie. Z tej to przyczyny w codziennej procesji polecamy Jej jako naszej Matce nas samych, podobnie jak wspominamy Świętego Dominika”.

Kult Matki Bożej szczególnie związany jest z nabożeństwem różańcowym. Tradycja Kościoła katolickiego jego powstanie i rozwój przypisuje właśnie zakonowi dominikańskiemu. Początki różańca wiąże ona z samym św. Dominikiem, który – według niej – miał otrzymać od samej Maryi, chociaż historia różańca jest nieco inna. Jego początki wiążą się nie z Patriarchą Zakonu Kaznodziejskiego, ale z kartuzem św. Dominikiem z Prus. Legenda o Dominiku otrzymującym różaniec od Maryi pochodzi dopiero od XV-wiecznego dominikanina Alana z La Roche (także Alanus de Rupe, ok. 1428–1475). Podaje on, że w czasach albigensów w południowej Francji w drugiej połowie XII i na początku XIII wieku, Dominik był przygnębiony brakiem powodzenia w nauczaniu przeciw ich naukom i zwrócił się do Matki Bożej o pomoc. Podobno ukazała mu się i powiedziała, aby używał psałterza w połączeniu z nauczaniem jako narzędzia w walce z wielką herezją swoich czasów. Psałterz maryjny polegał na odmawianiu 150 „Ave Maria” („Zdrowaś Maryjo”) zamiast 150 psalmów. Właśnie ów psałterz dał początek modlitwie różańcowej.

Stworzona przez Alana z La Roche historia była powszechnie akceptowana aż do XVII wieku, kiedy Bollandyści doszli do wniosku, że relacja Dominika o rzekomym objawieniu Matki Bożej Różańcowej nie jest wymieniona w żadnych wcześniejszych dokumentach Kościoła katolickiego ani zakonu dominikanów.

W XVI w. Matka Boża i modlitwa różańcowa nabrały jeszcze jednego ważnego charakteru. Wiąże się to z bitwą pod Lepanto prowadzoną z wojskami tureckimi. Była obawa, że Turcja może zająć Europę, co mogłoby zagrozić chrześcijaństwu. Niepokój był tym większy, gdy okręty tureckie zaczęły zbliżać się do Włoch i zagrażać Rzymowi. W odpowiedzi na wzrost potęgi Imperium Osmańskiego, papież Pius V zawiązał w Rzymie w roku 1570 Ligę Świętą, w skład której weszły Królestwo Hiszpanii, Republika Wenecka oraz Państwo Kościelne; pomoc obiecały również Zakon Maltański i Republika Genui. Państwa te zorganizowały flotę, którą wysłały przeciwko statkom muzułmańskim. 7 października 1571 r. odbyła się bitwa morska pod Lepanto (obecnie Nafpaktos w Grecji), w której Turcy ponieśli klęskę.

Sukces w tej bitwie świat chrześcijański, a szczególnie katolicki, przypisywał wstawiennictwu Matki Bożej. Stąd w rocznice zwycięstwa organizowano procesje różańcowe. Znana jest procesja religijna w Rzymie, której papież Pius V przewodniczył w czwartą rocznicę zwycięskiej bitwy. Procesji towarzyszył obraz Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi Romani), a w dominikańskim kościele Maria sopra Minerva odbyło się nabożeństwo różańcowe. Wątki maryjne były również obecne w triumfalnym wjeździe do Wiecznego Miasta dowódcy wojsk papieskich, Marco Antonio Colonna. Dzień, kiedy przypadała rocznica zwycięstwa pod Lepanto, papież Pius V ustanowił wspomnieniem liturgicznym Matki Bożej Zwycięskiej i wezwanie „Wspomożenie wiernych, módl się za nami” wprowadził do litanii loretańskiej. Jego następca Grzegorz XIII zmienił to wspomnienie na święto Matki Bożej Różańcowej, a w pierwszą niedzielę października wyznaczył święto Różańca Świętego.

Nic więc dziwnego, że to właśnie opiece Matki Bożej Różańcowej pierwsi dominikanie powierzyli swój kościół i klasztor, jak również całe Peru. Dzięki pierwszym biskupom, którzy wywodzili się z zakonu kaznodziejskiego, jej kult rozszerzał się poza klasztory dominikańskie, obecny był w diecezjach, a nawet w innych klasztorach. Hierarchowie i zakonnicy propagowali także modlitwę różańcową i zakładali bractwa różańcowe, w których szczególnie ta modlitwa była praktykowana.

Bibliografia:

 • Bzowski, A., Różaniec Panny Maryey, Kraków 1606.

 • Beati F. Alani Redivini Ruspensis Tractatus de Ortu, Progressu Psalterii Christi et Mariae, ejusque Confraternitatis, Neapoli 1630 (wyd. II: 1665).

 • Beissel S., Geschichte der Verehrung Marias im 16 und 17 Jahrhundert, Berlin 1910.

 • Oertzen A., Maria die Königin des Rosenkranzes, Augsburg 1925.

 • Gorce M., Le Rosaire et ses antécédents historiques d’après le manuscript 12483, fonds francais de la Bibliotheque Nationale, Paris 1931.

 • Żukiewicz K., Królowa Różańca św. w Kościele i w Polsce, t. 1, Lwów 1934.

 • Fanfani L., Różaniec N. Maryi Panny, przeł. G. Junik, Lwów 1935.

 • Trens M., Maria. Iconogralia de la Virgen en el arte espańol, Madrid 1946.

 • Duval A., Les frères prêcheur et le Rosaire, [w:] Maria. Études sur la sainte Vierge, t. 2, ed. H. de Manoir, Paris 1952, s. 768-781.

 • Wilkins E., The Rose-Gareden Game. The Symbolic Background to the European Prayer-Beads, London 1969.

 • Garcia Miralles M., El culto de Maria en el Orden de Predicadores (siglo XIII-XV), [w:] De cultu mariano saeculis XII-XV. Acta Congressus Mariologici-Mariani Internationalis, Romae 1975, t. 3, Romae 1979, s. 523-540.

 • D’Amato D., La devozione a Maria nell’ Ordine domenicane, Bologna 1984.

 • Moisan K.S., Zarys ikonografii brackich obrazów różańcowych we Francji XVII wieku, „Studia Theologica Varsaviensia", r. 22, 1984, nr 2, s. 133-157.

 • Moisan K.S., Matka Boska Różańcowa, [w:] K.S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja Orędoweniczka Wiernych, Matka Boska w płaszczu opiekuńczym, Matka Boska Różańcowa, Matka Boska Szkaplerzna, Matka Boska Pocieszenia, Matka Boska Łaskawa, Warszawa 1987((Ikonografia nowożytnej sztuki sakralnej w Polsce, 2), s. 44-94.

 • Scherschel R., Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, Poznań 1988.

 • Teksty o Matce Bożej. Dominikanie średniowieczni, tł. J. Salij, Niepokalanów 1992 (Beatam me Dicent... 4).

 • Winston-Allen A., Stories of the Rose. The Making of the Rosary in the Middle Ages, University Park 1997.

 • Zalewska K, Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa, Warszawa 1999.

 • Jan Paweł II, Sanktuarium Matki Bożej w Limie (Anioł Pański, 14.06.1992), [w:] Jan Paweł II o Matce Bożej (1978–1998), t. 5, red. A. Szostek, Warszawa 1999, s. 380.

 • Knapiński R., Różaniec w ikonografii, [w:] Różaniec – skarb, który trzeba odkryć. I Bocheńskie sympozjum mariologiczne — 20 września, 2003 r., red. J. Królikowski, Kraków 2004, s. 145-183.

 • Wolf G., Icons and sites: cult images of the Virgin in mediaeval Rome, [w:] Images of the Mother of God: perceptions of the Theotokos in Byzantium, red. M. Vassilaki, Aldershot 2004, s. 23-49.

 • Capotorti, M., Lepanto tra storia e mito: arte e cultura visiva della Controriforma, Napoli 2006.

 • Kochaniewicz B., Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej. Wybrane zagadnienia, Kraków 2008.

 • Wolf G., Per uno studio delle immagini devozionali e del culto delle immagini a Roma tra Medio Evo e Rinascimento, „Archivio della Società Romana di storia patria”, 132 (2009), s. 109-133.

 • Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przekł. T. Zatorski, Gdańsk 2010 (Epoka Obrazu).

 • Scorza, R., Vasari’s Lepanto froesces: „Apparati”, medals, prints and the celebration of victory, „Journal of the Warbourg and Courtlaud Institutes”, 75 (2012), s. 141-200.

 • Anderson, P., Marcantonio Colonna and the Victory at Lepanto: The Framing of a Public Space at Santa Maria in Aracoeli, [w:] Perspectives on Public Space in Rome, from Antiquity to the Present Day, red. G. Smith, J. Gadeyne, 2013, s. 131-154.